Praktische informatie
A t/m Z

Aanmelden nieuwe leerling

U bent van harte welkom om kennis te maken met onze school. De directeur ontvangt nieuwe ouders en geeft uitgebreide informatie over de school; hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier we de kinderen en leerkrachten begeleiden en hoe een schooldag eruit ziet. We beantwoorden alle vragen over het onder- wijs en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Zo krijgt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Tijdens dit intakegesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of we kunnen aansluiten bij de onder- wijsbehoeften van uw kind.

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldformulier mee. Hiermee kunt u kenbaar maken dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Via het aanmeldformulier geeft u meteen toestemming om aanvullende informatie op te vragen bij de peuter/kindopvang of de vorige school van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na aanmelding. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging en tevens ontvangt u de inschrijfformulieren.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf dat uw kind 2,5 jaar is. U kunt uw kind tot uiterlijk (indien mogelijk) tien schoolweken voor de eerste schooldag van uw kind aanmelden.

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan ver- plicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer heeft aangemeld, Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zogenaamde zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Enkele weken voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een uitnodiging van de intern begeleider. Daarin staat ook wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag 2 weken voor zijn/haar verjaardag elke ochtend komen oefenen, met uitzondering van de vrijdag.

 

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.

Aanvraag Verlof

Klik op een van onderstaande bestanden voor een Aanvraagformulier Verlof:

MosaLira Vakantieverlof buiten schoolvakantie.
MosaLira Vrijstelling Schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden 10 dagen of minder.
MosaLira_vakantieverklaring_werkgever-zelfstandige

 

Verzoek om verlof

In welke gevallen kunt U extra verlof aanvragen? De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:

* Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen 
* 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag

* 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag 
* Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind:duur inoverleg met  de directeur 
* Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met directeur 
* Verhuizing van gezin: 1 dag
* Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur


Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden.  Bij de leerkracht/administratie en op deze website zijn eventueel standaardformulieren verlofaanvragen te verkrijgen.  De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag (zie bovengenoemde omstandigheden) voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. Na ontvangst van uw ingevulde formulier, ontvangt u het formulier retour, voorzien van de vermelding van de directeur : akkoord, dan wel niet akkoord. Indien nodig neemt de directeur telefonisch contact met u op. Een kopie van de verlofaanvraag bewaren we in het leerling-dossier. De leerkracht vindt het verleende verlof terug op de digitale absentielijst.  

 

Vakantie tijdens schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie tijdens schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Bij de  aanvraagformulieren is ook een werkgeversverklaring opgenomen.
 

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; hij/zij kan vrijstelling geven van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.

 

Medezeggenschapraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Scharn bestaat uit 8 leden, 4 ouders en leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden. De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind, direct of indirect, aangaan. Denk hierbij aan de identiteit van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting.

 

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR ook een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Door kritische vragen te stellen, kunnen we mede het beleid verbeteren of veranderen. De MR wil graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan.

Mocht u dan ook iets willen bespreken of kenbaar willen maken kunt u zich altijd tot één van de MR leden wenden.

 

De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen en bij dat overleg is regelmatig de directeur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) aanwezig kunt zijn. Wij willen dit wel graag van te voren weten. U kunt een mail sturen aan de MR via SchouderCom en richten aan: MailnaarMR.

 

MR leden ouders:                                     MR leden leerkrachten

Dhr. Marc Roemen (voorzitter)             Dhr. Lou Lahaije
Mw. Guusje Marx                                      Mw. Dominique Tychon
Dhr. Dennis Willemsen                            Mw. Fabienne van Hoorn
Dhr. Koen Savrij Droste                           Mw. Carmen Ploemen

 

Een goedgekeurd verslag van de vergaderingen kunt u ook vinden op de website van onze school. Evenals andere relevante stukken. Zie daarvoor Download Documenten/Notulen MR.

Oudervereniging

Op onze school is een oudervereniging, die gevormd wordt door ouders van de school. Samen met de leerkrachten organiseren zij activiteiten voor de kinderen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de sinterklaasactiviteit of het schoolreisje, maar ook de schoolfoto’s en  de herfstwandeling.

De oudervereniging zoekt altijd nieuwe enthousiaste ouders om de tijd in school voor kinderen onvergetelijk te maken!

Heeft u vragen zoals ‘hoeveel tijd kost het mij’, ‘wat moet ik dan alle- maal doen’ dan nodigen wij u uit om uw vragen via SchouderCom te mailen naar: Ouderraad.

 

Ouderbijdrage
De oudervereniging organiseert samen met het team gedurende het schooljaar extra activiteiten waarvoor de school geen vergoeding krijgt. Denk hierbij aan naast de bovengenoemde activiteiten aan de intocht van Sinterklaas, de sport- en speldagen, het carnavalsgebeuren. Via de ouderbijdrage worden die activiteiten groten- deels bekostigd.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is:

€ 37,50 per kind

€ 20,00 per kind dat vanaf 1 januari 2021 instroomt.

 

Lopende het schooljaar (omstreeks oktober en januari) ontvangen alle ouders een bericht met daarin het verzoek de ouderbijdrage voor hun kind(eren) over te maken.

 

De ouders van kinderen die in de loop van het jaar instromen, ontvangen dit bericht in de maand dat hun kinderen instromen.

 

De ouderbijdrage wordt geïnd door de oudervereniging en wordt jaarlijks – na instemming van de MR –vastgesteld. De oudervereniging legt verantwoording af over de begroting/besteding. Het jaarverslag en financiële jaarverslag komen na goedkeuring op de website van de school te staan.

 

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan is er een mogelijkheid om bij de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland een aanvraag in te dienen om bij te springen. Voor meer informatie, zie http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle ouderbijdragen bij elkaar zorgen ervoor dat de kinderen een paar keer per jaar die bijzondere activiteiten kunnen meemaken. Namens alle kinderen: Hartelijk dank voor uw bijdrage!  

Schooltijden

De kinderen zijn vanaf 08.15 uur welkom op de speelplaats, er is geen toezicht. We hanteren inlooptijd en dus gaan de deuren om

8.20 uur open. De kinderen van de groepen 1-2 mogen met hun ou- ders naar binnen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. De lessen starten om 08.30 uur.

 

Maandag    08.30 – 12.00 uur     13.00 – 15.00 uur
Dinsdag      08.30 – 12.00 uur     13.00 – 15.00 uur
Woensdag  08.30 – 12.30 uur
 
Donderdag  08.30 – 12.00 uur     13.00 – 15.00 uur
Vrijdag         08.30 – 12.00 uur     13.00 – 15.00 uur


Voor de kleuters van groep 1 is er op vrijdag geen school, behalve op de vrijdagmorgen voor een schoolvakantie.

Groepen 2, 3 en 4 hebben op vrijdagmiddag vrij.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

In de middagpauze worden gemiddeld 300 leerlingen opgevangen door de medewerkers van de tussenschoolse opvang. De groep van 18 vrijwilligers staat o.l.v. Julie Magermans en Ine Hendrikx. Van school uit wordt de coördinatie verzorgd door meester Lou Lahaije. Deze groep zorgt ervoor dat de kinderen de middagpauze op een prettige manier kunnen doorbrengen.

 

De kinderen zijn in drie leeftijdsgroepen ingedeeld. Voor alle groepen geldt hetzelfde “ritme” : samen eten - toiletbezoek - spelen.

Na het samen eten, kunnen de kinderen op de speelpleinen spelen of bezoeken een workshop. ( zoals schaken, koken, muziek, dans, sportspelletjes en creatieve activiteiten).

 

Een aanmeldingsformulier kunt u op de administratie krijgen of downloaden via deze website (bij downloads). Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en geretourneerd bij de administratie, ontvangt u een factuur.

 

De kosten zijn:

1x per jaar € 120,-- of 2x per jaar € 60,-- .

 

Voor incidenteel overblijven kunt u een zgn. strippenkaart kopen bij de administratie. ( 10 x overblijven voor € 15,--)

U betaalt 10 maanden. De maanden juli en augustus compenseren voor een gedeelte de andere vakanties en worden dus niet betaald.

 

Ook bij het overblijven gelden regels. We verwachten dat de kinderen zich hiernaar zullen gedragen. Mocht het gedrag van een kind regelmatig leiden tot klachten, dan zullen de ouders/verzorgers hier- over geïnformeerd worden.

Vakantierooster en studiedagen

Zomervakantie: 11 juli t/m 25 augustus 2020 

Herfstvakantie:  19 oktober t/m 25 oktober 2020 

Kerstvakantie:   21 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Carnaval:           15 februari t/m 21 februari 2021

2e paasdag:        5 april 2021

Koningsdag:      27 april 2021

Meivakantie:        3 mei t/m 16 mei 2021

Hemelvaart:       13 mei 2021

Pinksteren:         24 mei 2021

Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021

 

Studiedagen team; alle leerlingen vrij:
Woensdag   16 september 2020

Maandag     07 december 2020

Woensdag   03 februari 2021

Woensdag   17 maart 2021

Woensdag   16 juni 2021

 

De vrijdagen voor lange vakanties zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit. Zie kalender.

 

                       

Download documenten
A t/m Z

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Aanmeldingsformulier TSO

Beslisboom BOINK / Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
    thuisblijven of naar kinderopvang/school?

beslisboom.pdf

beslisboom Engels.pdf

Bouw Kindcentrum Sharn

21-01-18 Scharn Nieuwsbrief.pdf

20-12-05 Positioningpaper KC Scharn 5-12-2020.pdf

Gezonde school / Voedingsbeleid / Schoolfruit

Voedingsbeleid Basisschool Scharn 2020-2021.pdf

Schoolfruit nieuwsbrief ouders 2020-2021.pdf

Kalender schooljaar 2020-2021

Kalender Basisschool Scharn-2020-2021-DEF-WEB.pdf

Notulen MR

2020-09-17 MR Notulen

2020-11-05 MR Notulen

Vergaderdata 2020-2021

Jaarverslag 2019-2020

Schoolgids schooljaar 2020-2021

Schoolgids Basisschool Scharn-2020-2021-DEF-WEB.pdf

Schoolplan 2020-2024

Schoolplan

Bijlage schoolplan

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren