Praktische informatie
A t/m Z

Aanmelden nieuwe leerling

U bent van harte welkom om kennis te maken met onze school. De directeur ontvangt nieuwe ouders en geeft uitgebreide informatie over de school; hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier we de kinderen en leerkrachten begeleiden en hoe een schooldag eruit ziet. We beantwoorden alle vragen over het onder- wijs en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Zo krijgt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Tijdens dit intakegesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of we kunnen aansluiten bij de onder- wijsbehoeften van uw kind.

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldformulier mee. Hiermee kunt u kenbaar maken dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Via het aanmeldformulier geeft u meteen toestemming om aanvullende informatie op te vragen bij de peuter/kindopvang of de vorige school van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na aanmelding. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging en tevens ontvangt u de inschrijfformulieren.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf dat uw kind 2,5 jaar is. U kunt uw kind tot uiterlijk (indien mogelijk) tien schoolweken voor de eerste schooldag van uw kind aanmelden.

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan ver- plicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer heeft aangemeld, Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zogenaamde zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Enkele weken voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een uitnodiging van de intern begeleider. Daarin staat ook wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag 2 weken voor zijn/haar verjaardag elke ochtend komen oefenen, met uitzondering van de vrijdag.

 

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.

Aanvraag Verlof

Klik op een van onderstaande bestanden voor een Aanvraagformulier Verlof:

MosaLira Vakantieverlof buiten schoolvakantie.
MosaLira_vrijstelling_schoolbezoek_andere_gewichtige_omstandigheden_10_dagen_of_minder (1).pdf
MosaLira_vakantieverklaring_werkgever-zelfstandige

 

Verzoek om verlof

In welke gevallen kunt U extra verlof aanvragen? De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:

* Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen 
* 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag

* 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag 
* Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind:duur inoverleg met  de directeur 
* Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met directeur 
* Verhuizing van gezin: 1 dag
* Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur


Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden.  Bij de leerkracht/administratie en op deze website zijn eventueel standaardformulieren verlofaanvragen te verkrijgen.  De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag (zie bovengenoemde omstandigheden) voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. Na ontvangst van uw ingevulde formulier, ontvangt u het formulier retour, voorzien van de vermelding van de directeur : akkoord, dan wel niet akkoord. Indien nodig neemt de directeur telefonisch contact met u op. Een kopie van de verlofaanvraag bewaren we in het leerling-dossier. De leerkracht vindt het verleende verlof terug op de digitale absentielijst.  

 

Vakantie tijdens schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie tijdens schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Bij de  aanvraagformulieren is ook een werkgeversverklaring opgenomen.
 

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; hij/zij kan vrijstelling geven van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.

ECO School

Eco school

Op dinsdag 24 februari 2021 kreeg de school de groene vlag aangereikt. Wellicht heeft u het op Facebook al voorbij zien komen. Leuk ook om de reportage van RTV Maastricht hierover terug te zien via de navolgende link: Dit is de link naar het programma-item m.b.t. het behalen van de groene vlag:

https://www.facebook.com/rtvmaastricht/videos/337753257566343

Vervolgens de link naar de nieuwsuitzending, waarbij het item aan de orde komt vanaf 5:53:

https://www.rtvmaastricht.nl/tv/nieuws-en-actualiteiten/151545151

 

Wij zijn trots op het feit dat we één van de 50.000 scholen wereldwijd zijn (en één van de vier scholen in Maastricht) die continu insteekt op duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het inzamelen van materialen die kunnen worden gerecycled. Hiervoor hebben we ook een certificaat ontvangen. Zie de foto hieronder. Natuurlijk zijn we er nog niet als het gaat om het constant verduurzamen van zaken. Vandaar dat we telkens een jaarplan Ecoschools opstellen om thema’s die van belang zijn (verder) uit te diepen. Voor komend schooljaar willen we de werkgroep Eco verder verbreden met leerkrachten, medewerkers en leerlingen. Bovendien willen wij een directe link leggen met de VN duurzaamheidsdoelen, de zogenaamde SDG’s (sustaineble development goals). De komende perioden en jaren zullen wij u hierover frequent informeren.

Inline image

Inline image

Gezonde School

Gezonde school

Onze school heeft opnieuw het predicaat gezonde school behaald. Via een uitgebreid hercertificerings(traject) hebben we het themacertificaat, ‘Bewegen en Sport’ weer voor drie jaren behaald. Een groot compliment in deze naar de werkgroep, ‘gezonde school’.

Inline image

Inline image

Medezeggenschapraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Scharn bestaat uit 8 leden, 4 ouders en leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden. De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind, direct of indirect, aangaan. Denk hierbij aan de identiteit van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting.

 

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR ook een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Door kritische vragen te stellen, kunnen we mede het beleid verbeteren of veranderen. De MR wil graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan.

Mocht u dan ook iets willen bespreken of kenbaar willen maken kunt u zich altijd tot één van de MR leden wenden.

 

De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen en bij dat overleg is regelmatig de directeur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) aanwezig kunt zijn. Wij willen dit wel graag van te voren weten. U kunt een mail sturen aan de MR via SchouderCom en richten aan: MailnaarMR.

 

  MR leden Ouders                                     MR leden leerkrachten

  Dhr. Marc Roemen (voorzitter)              Dhr. Lou Lahaije

  Mevr. Guusje Marx                                    Mevr. Fabienne van Hoorn

  Dhr.    Dennis Willemsen                          Mevr. Carmen Ploemen

  Dhr.    Koen Savrij Droste                         Mevr. Tatiana Bruinshoofd

 

Een goedgekeurd verslag van de vergaderingen kunt u ook vinden op de website van onze school. Evenals andere relevante stukken. Zie daarvoor Download Documenten/Notulen MR.

Oudervereniging (OV)

Op onze school is een oudervereniging, die gevormd wordt door ouders van de school. Samen met de leerkrachten organiseren zij activiteiten voor de kinderen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de sinterklaasactiviteit of het schoolreisje, maar ook de schoolfoto’s en  de herfstwandeling.

De oudervereniging zoekt altijd nieuwe enthousiaste ouders om de tijd in school voor kinderen onvergetelijk te maken!

Heeft u vragen zoals ‘hoeveel tijd kost het mij’, ‘wat moet ik dan alle- maal doen’ dan nodigen wij u uit om uw vragen via SchouderCom te mailen naar: Ouderraad.

 

Ouderbijdrage
De oudervereniging organiseert samen met het team gedurende het schooljaar extra activiteiten waarvoor de school geen vergoeding krijgt. Denk hierbij aan naast de bovengenoemde activiteiten aan de intocht van Sinterklaas, de sport- en speldagen, het carnavalsgebeuren. Via de ouderbijdrage worden die activiteiten groten- deels bekostigd.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is:

€ 37,50 per kind

€ 20,00 per kind dat vanaf 1 januari 2021 instroomt.

 

Lopende het schooljaar (omstreeks oktober en januari) ontvangen alle ouders een bericht met daarin het verzoek de ouderbijdrage voor hun kind(eren) over te maken.

 

De ouders van kinderen die in de loop van het jaar instromen, ontvangen dit bericht in de maand dat hun kinderen instromen.

 

De ouderbijdrage wordt geïnd door de oudervereniging en wordt jaarlijks – na instemming van de MR –vastgesteld. De oudervereniging legt verantwoording af over de begroting/besteding. Het jaarverslag en financiële jaarverslag komen na goedkeuring op de website van de school te staan.

 

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan is er een mogelijkheid om bij de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland een aanvraag in te dienen om bij te springen. Voor meer informatie, zie http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle ouderbijdragen bij elkaar zorgen ervoor dat de kinderen een paar keer per jaar die bijzondere activiteiten kunnen meemaken. Namens alle kinderen: Hartelijk dank voor uw bijdrage!  

Schooltijden

De kinderen zijn vanaf 08.15 uur welkom op de speelplaats, er is geen toezicht. We hanteren inlooptijd en dus gaan de deuren om 8.20 uur open.

De kinderen van de groepen 1-2 gaan met de leerkracht samen naar binnen.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. De lessen starten om 08.30 uur.

 

Maandag    08.30 – 12.00 uur     13.00 – 15.00 uur
Dinsdag      08.30 – 12.00 uur     13.00 – 15.00 uur
Woensdag  08.30 – 12.30 uur
 
Donderdag  08.30 – 12.00 uur     13.00 – 15.00 uur
Vrijdag         08.30 – 12.00 uur     13.00 – 15.00 uur


Voor de kleuters van groep 1 is er op vrijdag geen school, behalve op de vrijdagmorgen voor een schoolvakantie.

Groepen 2, 3 en 4 hebben op vrijdagmiddag vrij.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

In de middagpauze worden gemiddeld 350 leerlingen opgevangen door de medewerkers van de tussenschoolse opvang. De groep van 18 vrijwilligers staat o.l.v. Julie Magermans en Ine Hendrikx. Van school uit wordt de coördinatie verzorgd door meester Lou Lahaije. Deze groep zorgt ervoor dat de kinderen de middagpauze op een prettige manier kunnen doorbrengen.

 

TSO is er  op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Vanwege het grote aantal leerlingen die hiervan gebruik maken, hebben we de groep overblijvers in 2 groepen gesplitst. Dat is veiliger en doordat er dan meer ruimte is kun je fijner buiten spelen. 

Eten gebeurt in de klas onder leiding van de leerkracht. Erna of ervoor spelen de leerlingen drie kwartier buiten, onder leiding van de TSO-medewerkers. De middagpauze duurt dus een uur. 

 

Een aanmeldingsformulier kunt u op de administratie krijgen of downloaden via deze website (bij downloads). Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en geretourneerd bij de administratie, ontvangt u een factuur.

 

De kosten zijn:

1x per jaar € 120,-- of 2x per jaar € 60,-- .

 

Voor incidenteel overblijven kunt u een zgn. strippenkaart kopen bij de administratie. ( 10 x overblijven voor € 15,--)

U betaalt 10 maanden. De maanden juli en augustus compenseren voor een gedeelte de andere vakanties en worden dus niet betaald.

 

Ook bij het overblijven gelden regels. We verwachten dat de kinderen zich hiernaar zullen gedragen. Mocht het gedrag van een kind regelmatig leiden tot klachten, dan zullen de ouders/verzorgers hier- over geïnformeerd worden.

Vakantierooster en studiedagen

Zomervakantie :              26 juli t/m 3 september 2021

Herfstvakantie:                25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie:                  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Carnaval:                           28 februari t/m 4 maart 2022

Tweede paasdag:            18 april 2022

Koningsdag:                      27april 2022

Meivakantie:                     25 april  t/m 06 mei 202

Hemelvaart:                      26 en 27 mei  2022

Pinksteren:                        06 juni  2022

Zomervakantie:               25 juli t/m 2 september 2022

 

Studiedagen team; alle leerlingen vrij:                           

Studiedag 01  groep 1 t/m 8   Maandag  06 december 2021 

Studiedag 02  groep 1 t/m 8   Woensdag 9 maart 2022  

Studiedag 03  groep 1 t/m 4   Maandag 30 mei 2022 (dag na communie)

Studiedag 04  groep 1 t/m 8   Dinsdag  21 juni 2022 

 

De vrijdagen voor de vakanties (behalve de herfstvakantie)  zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit. 

Zie voor alle data ook de jaarkalender in SchouderCom.

Veiligheid

PosterA3 veiligheidsteam.pdf

VO gids, keuze Middelbare school voor de groepen 7 en 8

vo 

Door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats en kunnen leerlingen van groep 8 en hun ouders zich lastiger oriënteren op hun schoolkeuze.

De website van de VO Gids biedt de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.
Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. Deze service zorgt er voor dat de voorbereiding van uw leerlingen bij hun keuze gestructureerd en overzichtelijk wordt. Hieronder de link naar de website:

https://www.devogids.nl/

Download documenten
A t/m Z

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier Scharn om in te vullen .pdf

Aanmeldformulier Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Aanmeldingsformulier TSO

Beslisboom BOINK / Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
    thuisblijven of naar kinderopvang/school?

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 021221.pdf (1).pdf

Bouw Kindcentrum Sharn

21-01-18 Scharn Nieuwsbrief.pdf

20-12-05 Positioningpaper KC Scharn 5-12-2020.pdf

Gezonde school / Voedingsbeleid / Schoolfruit

Voedingsbeleid Basisschool Scharn 2020-2021.pdf

Schoolfruit nieuwsbrief ouders 2020-2021.pdf

Kalender schooljaar 2021-2022

Wij gebruiken nu de jaarkalender in SchouderCom

Hieronder het bestand voor de vereenvoudigde kalender 2021-2022

Kalender 2021-2022.pdf

Jaarplan 2021-2022

Schooljaarplan 2021-2022.pdf

BS Scharn Nationaal Programma Onderwijs DEF Jaarplan.pdf

Jaarverslag Basisschool Scharn 2020-2021

2020-2021 Jaarverslag BS Scharn .pdf

Notulen Oudervereniging

Notulen OV 20201110 .pdf

Notulen MR

Schooljaar 2021-2022

MR Activiteitenplan 2021-2022 Definitief.pdf

 

Schooljaar 2020-2021

2020-09-17 MR Notulen.pdf

2020-11-05 MR Notulen.pdf

2020-12-10 MR Notulen.pdf

2020-02-04 MR Notulen.pdf

2021-03-25 MR Notulen.pdf

2021-05-27 MR Notulen.pdf

2021-06-24 MR Notulen.pdf

2021-07-08 MR Notulen.pdf

2021-09-30 MR Notulen.pdf

 

Jaarverslag 2020-2021.pdf

Jaarverslag 2019-2020

 

Scholen Op de Kaart

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/maastricht/10008/basisschool-scharn/

 

 

Informatie brieven aan ouders

 

21-11-26 Ouderbrief Corona.pdf

20211117 brief ouders-verzorgers.pdf

21-11-09 Ouderbrief Corona en straat.pdf

21-10-21 Ouderbrief herfst.pdf

21-09-27 Ouderbrief Corona.pdf

20210921_Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM.pdf

21-09-20 Ouderbrief .pdf

2021-09-03 Ouderbrief.pdf

20210902 brief ouders start schooljaar DEF.pdf

20210719 brief ouders PO voor zomervakantie DEF.pdf

Nieuwsbrief Scharn 2021-2022 EXTRA.pdf

21-06-14 NCO gebruik toetsgegvens info ouders.pdf

21-04-28 Ouderbrief corona.pdf

21-04-16 Ouderbrief.pdf

21-02-26 Ouderbrief diversen.pdf

21-02-05 heropening school.pdf

Schoolgids schooljaar 2021-2022

Schoolgids Basisschool Scharn-2021-2022-DEF WEB .pdf

Schoolplan 2020-2024

Schoolplan

Bijlage schoolplan

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sop schooljaar 2020-2021 DEF WEBVERSIE.PDF  

One page SOP BAO PO3105_MosaLira_03NC_Bs Scharn.pdf

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren