Praktische informatie
A t/m Z

Strategisch Kader

Aanmelden nieuwe leerling

U bent van harte welkom om kennis te maken met onze school. De directeur ontvangt nieuwe ouders en geeft uitgebreide informatie over de school; hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier we de kinderen en leerkrachten begeleiden en hoe een schooldag eruit ziet. We beantwoorden alle vragen over het onder- wijs en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Zo krijgt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Tijdens dit intakegesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of we kunnen aansluiten bij de onder- wijsbehoeften van uw kind.

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldformulier mee. Hiermee kunt u kenbaar maken dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Via het aanmeldformulier geeft u meteen toestemming om aanvullende informatie op te vragen bij de peuter/kindopvang of de vorige school van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na aanmelding. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging en tevens ontvangt u de inschrijfformulieren.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf dat uw kind 2,5 jaar is. U kunt uw kind tot uiterlijk (indien mogelijk) tien schoolweken voor de eerste schooldag van uw kind aanmelden.

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer heeft aangemeld, Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zogenaamde zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Enkele weken voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een uitnodiging van de intern begeleider. Daarin staat ook wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag 2 weken voor zijn/haar verjaardag elke ochtend komen oefenen, met uitzondering van de vrijdag.

 

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.

 

Aannamebeleid

De principe-uitspraak ten aanzien van de aanmelding van een leerling is, ook gelet op de inclusiegedachte van MosaLira, géén kind buiten te sluiten. Vanwege  (te) grote groepen leerlingen, (te) veel handelingsvraagstukken in één groep en/of ruimtegebrek komt het geven van goed onderwijs en het verlenen van goede begeleiding van leerlingen soms in de knel. Qua wet- en regelgeving bestaat er geen maximaal aantal leerlingen (per groep). De facto is er aldus geen sprake van een maximaal aantal leerlingen per klas/groep. Dit legitimeert de vraag naar een maximering van het aantal leerlingen per groep. In deze willen wij het aantal leerlingen per groep vastleggen op: 25 tot een maximum van 30 leerlingen.  Bij een dreigende overschrijding van de hier aangegeven groepsgrootte handelen we procesmatig, volgens het aannamebeleid (op school in te zien). Hierop kan zo mogelijk een wachtlijst worden gehanteerd indien nodig. Broertjes en zusjes van al ingeschreven en aanwezige leerlingen krijgen voorrang bij plaatsing en komen aldus niet op de wachtlijst. In volgorde (daarna) krijgen gezinnen uit het postcodegebied Scharn voorrang boven gezinnen uit niet postcodegebieden. 

 

Aanvraag Verlof

Klik op een van onderstaande bestanden voor een Aanvraagformulier Verlof:

 

Scharn vakantieverlof buiten schoolvakantie invulbaar.pdf

Scharn vrijstelling schoolbezoek invulbaar.pdf

Scharn vakantieverklaring werkgever-zelfstandige invulbaar.pdf

 

 

Verzoek om verlof

In welke gevallen kunt U extra verlof aanvragen? De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:

* Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen 
* 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag

* 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag 
* Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind:duur inoverleg met  de directeur 
* Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met directeur 
* Verhuizing van gezin: 1 dag
* Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur


Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden.  Bij de leerkracht/administratie en op deze website zijn eventueel standaardformulieren verlofaanvragen te verkrijgen.  De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag (zie bovengenoemde omstandigheden) voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. Na ontvangst van uw ingevulde formulier, ontvangt u het formulier retour, voorzien van de vermelding van de directeur : akkoord, dan wel niet akkoord. Indien nodig neemt de directeur telefonisch contact met u op. Een kopie van de verlofaanvraag bewaren we in het leerling-dossier. De leerkracht vindt het verleende verlof terug op de digitale absentielijst.  

 

Vakantie tijdens schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie tijdens schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Bij de  aanvraagformulieren is ook een werkgeversverklaring opgenomen.
 

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; hij/zij kan vrijstelling geven van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.

ECO School

Eco school

Op dinsdag 24 februari 2021 kreeg de school de groene vlag aangereikt. Wellicht heeft u het op Facebook al voorbij zien komen. Leuk ook om de reportage van RTV Maastricht hierover terug te zien via de navolgende link: Dit is de link naar het programma-item m.b.t. het behalen van de groene vlag:

https://www.facebook.com/rtvmaastricht/videos/337753257566343

Vervolgens de link naar de nieuwsuitzending, waarbij het item aan de orde komt vanaf 5:53:

https://www.rtvmaastricht.nl/tv/nieuws-en-actualiteiten/151545151

 

Wij zijn trots op het feit dat we één van de 50.000 scholen wereldwijd zijn (en één van de vier scholen in Maastricht) die continu insteekt op duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het inzamelen van materialen die kunnen worden gerecycled. Hiervoor hebben we ook een certificaat ontvangen. Zie de foto hieronder. Natuurlijk zijn we er nog niet als het gaat om het constant verduurzamen van zaken. Vandaar dat we telkens een jaarplan Ecoschools opstellen om thema’s die van belang zijn (verder) uit te diepen. Voor komend schooljaar willen we de werkgroep Eco verder verbreden met leerkrachten, medewerkers en leerlingen. Bovendien willen wij een directe link leggen met de VN duurzaamheidsdoelen, de zogenaamde SDG’s (sustaineble development goals). De komende perioden en jaren zullen wij u hierover frequent informeren.

Inline image

Inline image

Gezonde School

Gezonde school

Onze school heeft opnieuw het predicaat gezonde school behaald. Via een uitgebreid hercertificerings(traject) hebben we het themacertificaat, ‘Bewegen en Sport’ weer voor drie jaren behaald. Een groot compliment in deze naar de werkgroep, ‘gezonde school’.

Inline image

 

Inline image

Medezeggenschapraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Scharn bestaat uit 8 leden, 4 ouders en leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden. De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind, direct of indirect, aangaan. Denk hierbij aan de identiteit van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting.

 

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR ook een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Door kritische vragen te stellen, kunnen we mede het beleid verbeteren of veranderen. De MR wil graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan.

Mocht u dan ook iets willen bespreken of kenbaar willen maken kunt u zich altijd tot één van de MR leden wenden.

 

De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen en bij dat overleg is regelmatig de directeur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) aanwezig kunt zijn. Wij willen dit wel graag van te voren weten. U kunt een mail sturen aan de MR via SchouderCom en richten aan: MailnaarMR Mailbox.

 

  MR leden Ouders                                          MR leden leerkrachten

  Dhr. Marc Roemen (voorzitter)              Dhr. Lou Lahaije

  Mevr. Guusje Marx                                    Mevr. Fabienne van Hoorn

  Mevr. Maud van Eijsden                              Mevr. Carmen Ploemen

  Dhr. Bart Custers                                       Mevr. Marcella Ritzen

 

Een goedgekeurd verslag van de vergaderingen kunt u ook vinden op de website van onze school. Evenals andere relevante stukken. Zie daarvoor Download Documenten/Medezeggenschapraad Notulen.

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging organiseert samen met het team gedurende het schooljaar extra activiteiten waarvoor de school geen vergoeding krijgt. Denk hierbij aan de intocht van Sinterklaas, de sport- en speldagen, de kerstactiviteit, het schoolreisje, de culturele uitstapjes en het carnavalsgebeuren. 

Via de ouderbijdrage worden die activiteiten grotendeels bekostigd. Om dit te kunnen bekostigen verzoeken wij een vrijwillige ouderbijdrage. 

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is:

€ 37,50 per kind

€ 20,00 per kind dat vanaf 1 januari 2023 instroomt.

 

 

Lopende het schooljaar (omstreeks oktober en januari) ontvangen alle ouders een bericht  met daarin het verzoek de ouderbijdrage voor hun kind(eren) over te maken middels de bijgevoegde betaallink. 

De ouders van kinderen die in de loop van het jaar instromen, ontvangen dit bericht in de maand dat hun kinderen instromen.

 

De ouderbijdrage wordt geïnd door de oudervereniging en wordt jaarlijks, na instemming van de MR, vastgesteld.

De oudervereniging legt verantwoording af over de begroting/besteding. Het jaarverslag en financiële jaarverslag komen na goedkeuring op de website van de school te staan.

De nieuwe wetgeving die per 1 augustus 2021 in werking is getreden, houdt in dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u terecht bij de administratie. Zij kunnen u verder helpen. 

 

Alle ouderbijdragen bij elkaar zorgen ervoor dat de kinderen een paar keer per jaar die bijzondere activiteiten kunnen meemaken.

 

De oudervereniging zoekt altijd nieuwe enthousiaste ouders om de tijd in school voor kinderen onvergetelijk te maken !

Heeft u vragen zoals ‘hoeveel tijd kost het mij’, ‘wat moet ik dan allemaal doen’ dan nodigen wij u uit om uw vragen via SchouderCom te mailen naar:  Ouderraad mailbox.

 

 Oudervereniging  Bestuur
  

 Mevr. Michèle Janssens, voorzitter

 Mevr. Anneke Schreurs, secretaris

 Dhr. Joep Radermacher, penningmeester

Schooltijden

 

les

Inlooptijd voor alle groepen is tussen 08.20 en 08.30 uur
 

* Zie overzicht TSO voor de pauzetijden per groep

 

De kinderen zijn vanaf 08.15 uur welkom op de speelplaats, er is geen toezicht. We hanteren inlooptijd en dus gaan de deuren om 8.20 uur open.

 

De leerlingen van groep 1-2 worden gebracht aan de deur(en) bij het gebouw. De leerkracht ontvangt de leerlingen aan de deur van de klas en als ouder kunt u korte vragen stellen. 

 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. De lessen starten om 08.30 uur. 

De groepen 3 en 5 gaan via de tweede poort van links naar hun eigen ingang. Groep 3 de eerste deur links, groep 5 even rechtdoor lopen en dan de deur in de linkerhoek van het gebouw. 

 

De groepen 4 en 6 lopen via de tweede poort van rechts naar hun eigen ingang. Groep 4 loopt naar de deur in de linkerhoek van het gebouw, groep 6 gaat via de hoofdingang naar binnen. 

 

De groepen 7 gaan via de meest rechtse poort naar binnen, even doorlopen en dan de eerste deur aan de linkerkant. 

 

De groepen 8 komen via de meest linkse poort op het schoolterrein en gaan het gebouw in via de deur aan het grote speelplein.

De fietsen van de groepen 3, 4, 5 en 8 links van het schoolgebouw en van de groepen 6 en 7 rechts

 

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

 

les

 

In de middagpauze worden gemiddeld 350 leerlingen opgevangen door de medewerkers van de tussenschoolse opvang. De groep vrijwilligers staat o.l.v. Julie Magermans. Van school uit wordt de coördinatie verzorgd door meester Lou Lahaije. Deze medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen de middagpauze op een prettige manier kunnen doorbrengen. 

 

TSO is er  op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Vanwege het grote aantal leerlingen die hiervan gebruik maken, hebben we de groep overblijvers in 2 groepen gesplitst. Dat is veiliger en doordat er dan meer ruimte is kun je fijner buiten spelen. 

Eten gebeurt in de klas onder leiding van de leerkracht. Erna of ervoor spelen de leerlingen drie kwartier buiten, onder leiding van de TSO-medewerkers. De middagpauze duurt dus een uur. 

 

Een aanmeldingsformulier kunt u op de administratie krijgen of downloaden via deze website (bij downloads). Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en geretourneerd bij de administratie, ontvangt u een factuur.

 

De kosten zijn:

1x per jaar € 120,-- of 2x per jaar € 60,-- .

 

Voor incidenteel overblijven kunt u een zgn. strippenkaart kopen bij de administratie. ( 10 x overblijven voor € 15,--)

U betaalt 10 maanden. De maanden juli en augustus compenseren voor een gedeelte de andere vakanties en worden dus niet betaald.

 

Ook bij het overblijven gelden regels. We verwachten dat de kinderen zich hiernaar zullen gedragen. Mocht het gedrag van een kind regelmatig leiden tot klachten, dan zullen de ouders/verzorgers hier- over geïnformeerd worden.

Vakantierooster en studiedagen

Vakanties 

  

les
  les

De vrijdag voor de kerst is er een continu rooster tot 14.00 uur en de vrijdag voor de zomervakantie zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit. 

De Schoolkalender vindt u in ons ouderportaal Social Schools.

 

 

Veiligheid

PosterA3 veiligheidsteam.pdf

VO gids, keuze Middelbare school voor de groepen 7 en 8

vo 

 

De website van de VO Gids biedt de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.
Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. Deze service zorgt er voor dat de voorbereiding van uw leerlingen bij hun keuze gestructureerd en overzichtelijk wordt. Hieronder de link naar de website:

https://www.devogids.nl/

Download documenten
A t/m Z

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier Scharn om in te vullen .pdf

Aanmeldformulier Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Aanmeldingsformulier TSO

 

Beslisboom BOINK / Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
    thuisblijven of naar kinderopvang/school?

 

Download hier de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)

https://www.boink.info/beslisboom

 

Bouw Kindcentrum Scharn

Bouwbericht Scharn juni 2023 (002).pdf

Bouwbrief 07 Ouders en Lkr. 2351_mosalira_bouwbrief_scharn digi.pdf

Bouwbericht #6 Scharn december 2022.pdf

Bouwbericht #5 Scharn oktober 2022.pdf

Bouwbericht #4 Scharn juli 2022.pdf

mosalira_kindcentrum scharn_bouwbrief_3 27052022.pdf

2164_mosalira_bouwbrief_2.pdf

Bouwbericht Kindcentrum Scharn 1 - juli 2021.pdf

21-01-18 Scharn Nieuwsbrief.pdf

20-12-05 Positioningpaper KC Scharn 5-12-2020.pdf

Gezonde school / Voedingsbeleid / Schoolfruit

Voedingsbeleid Basisschool Scharn 2020-2021.pdf

Schoolfruit nieuwsbrief ouders 2020-2021.pdf

 

Kalender schooljaar 2023-2024

We maken gebruik van de jaarkalender in SchouderCom, daar staan alle activiteiten, vakanties en studiedagen in vermeld.

Hieronder het bestand voor de vereenvoudigde kalender 2022-2023

Kalender 2023-2024.pdf

 

Jaarplan School

Schooljaarplan 2023-2024.pdf

 

Jaarverslag Basisschool Scharn 

School jaarverslag 2022-2023.pdf

 

 

Oudervereniging (OV) Notulen 

 

schooljaar 2023-2024

Notulen OV-8-april 2024.pdf

2024-02-26 OV notulen.pdf

2024-01-08 OV Notulen .pdf

OV Notulen 2023-11-13.pdf

2023-10-12 notulen ALV OV.pdf

2023-09-12 notulen OV.pdf

 

 

Medezeggenschapsraad (MR) Notulen

Schooljaar 2023-2024

2024-04-18 Notulen MR.pdf

2024-02-01 Notulen MR.pdf

2023-12-14 Notulen MR.pdf

2023-11-09 Notulen MR.pdf

2023-09-28 Notulen MR .pdf

 

MR Activiteitenplan 2023-2024 DEF WEB.pdf

 

Jaarverslag 2022-2023 DEF WEB.pdf

Jaarverslag 2021-2022.pdf

Jaarverslag 2019-2020

 

Scholen Op de Kaart

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/maastricht/10008/basisschool-scharn/

 

Schoolgids

Schoolgids Basisschool Scharn 2023-2024 DEF WEB.pdf

Schoolplan 2020-2024

Schoolplan

Bijlage schoolplan

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sop schooljaar 2020-2021 DEF WEBVERSIE.PDF  

One page SOP BAO PO3105_MosaLira_03NC_Bs Scharn.pdf

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren